Tin học lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Tin học lớp 12

Cho ví dụ để giải thích lí do cần phải thường xuyên thay đổi tham số của hệ thống...

Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu – Câu 4. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12.

Biên bản hệ thống dùng để làm gì?

Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu – Câu 3. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12.

Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hê thống khi khai thác dữ...

Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu – Câu 2. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12.

Nêu các giải pháp báo mật chủ yếu

Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu – Câu 1. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12.

Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng cao

Bài 12. Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu – Câu 3. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12. Vì

Tại sao chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách chủ giảm

Bài 12. Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu – Câu 2. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12. Tại

Nêu sự khác nhau giữ hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán

Bài 12. Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu – Câu 1. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12. Nêu

Hãy cho một số ví dụ về việc truy vấn phục vụ cho việc kết xuất thông tin ở...

Bài 11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ – Câu 5. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12. Hãy

Khi nào cần kết xuất thông tin từ CSDL nói trên và những thông tin nào được kết xuất?

Bài 11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ – Câu 4. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12. Khi

Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần được câp nhật và cập nhật khi nào?

Bài 11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ – Câu 3. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12. Khi

Luyện tập

Tôi đọc sách không những để mở mang trí tuệ mà còn để nâng cao tâm hồn. Em hiểu ý kiến trên như thế...
- Tôi đọc sách không những để mở mang trí tuệ mà còn để nâng cao tâm hồn. Em hiểu ý kiến trên...
Câu 1 trang 91 Giải tích 12: Tập xác định của hàm số là?
Câu 1 trang 91 SGK Giải tích 12: Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa hàm số mũ và hàm số lôgarit....
Hãy nêu một số chuyển biến về cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế quốc dân ở nước ta hiện nay.
Lao động và việc làm - Hãy nêu một số chuyển biến về cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế quốc dân...
Bài 4.12 trang 27 sách bài tập Hóa 12: Từ nguyên liệu là axetilen và các chất vô cơ, người ta có thể điều...
Từ nguyên liệu là axetilen và các chất vô cơ, người ta có thể điều chế poli(vinyl axetat) và poli(vinyl ancol). Hãy viết phương...
Bài 11.11 trang 34 Sách bài tập Vật Lý 12: Một cuộn dây dẫn dẹt hình tròn có 200 vòng, diện tích mỗi vòng...
Một cuộn dây dẫn dẹt hình tròn có 200 vòng, diện tích mỗi vòng là 125 cm2, đặt trong một từ trường đều có...