Mới cập nhật

Bài 8. Làm quen với CSS trang 68, 69, 70 Tin học 12 Cánh diều: Theo em, làm thế nào để trình bày các...
Tìm hiểu thông tin trên Internet để trả lời câu hỏi. Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi trang 68, Câu hỏi...
Bài 9. Thực hành định dạng một số thuộc tính CSS trang 76 Tin học 12 Cánh diều: Tạo website cá nhân: Em hãy...
Tạo trang web cá nhân tương tự đã làm. Thực hiện theo các gợi ý: – Tạo thư mục con styles trong thư...
Theo em, làm thế nào để trình bày các đoạn văn bản, tiêu đề, nhãn trong trang web có cùng màu chữ?
Tìm hiểu thông tin trên Internet để trả lời câu hỏi. Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi Khởi động trang 68...
Em hãy nêu một số thuộc tính định dạng văn bản mà em đã dùng trong hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word
Một số thuộc tính đã sử dụng trong hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word: Font chữ, kích thước, màu. Giải và trình...
Em hãy soạn văn bản HTML có hai đoạn văn bản được tạo bởi phần tử p
Soạn thảo văn bản HTML và sử dụng CSS để định dạng cho văn bản theo yêu cầu. Phân tích và giải Câu...
Em hãy chuyển các khai báo internal CSS trong mục thành khai báo external CSS ghi lưu với tên tệp “styles. css”
Sử dụng phần bài tập đã làm trong mục luyện tập. Lời giải Câu hỏi Vận dụng trang 73 SGK Tin học 12...
Mỗi phát biểu sau đây về CSS là đúng hay sai? Sử dụng CSS giúp tách biệt khai báo nội dung với định dạng...
Xem lại lý thuyết về CSS: khái niệm, cách sử dụng, công dụng, . . . Phân tích và giải Câu hỏi Kiểm...
Bài 5. Chèn hình ảnh, âm thanh, video và sử dụng khung trang 54, 55, 56 Tin học 12 Cánh diều: Em có biết...
Giải Câu hỏi trang 54: KĐ, HĐ; Câu hỏi trang 58: VD, KT1, KT2 - Bài 5. Chèn hình ảnh, âm thanh, video...
Bài 6. Tạo biểu mẫu trang 59, 60, 61 Tin học 12 Cánh diều: Khai báo nào được dùng để tạo điều khiển nhập...
Mở email và soạn thảo văn bản để quan sát. Giải và trình bày phương pháp giải Câu hỏi trang 59, Câu hỏi...
Bài 4. Trình bày nội dung theo dạng danh sách, bảng biểu trang 49, 50, 51 Tin học 12 Cánh diều: Theo em, để...
Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi trang 49, Câu hỏi trang 50; Câu hỏi trang 53: VD, KT1, KT2 - Bài...