Mới cập nhật

Bài F4. Thêm dữ liệu đa phương tiện vào trang web trang 89, 90, 91 Tin học 12 Chân trời sáng tạo: Theo em,...
Với một trang web chỉ thuần văn bản sẽ làm người đọc cảm thấy nhàm chán, không thu hút được người xem. Hướng...
Bài F3. Tạo bảng và khung trong trang web với HTML trang 81, 82, 83 Tin học 12 Chân trời sáng tạo: Chức năng...
Áp dụng các loại nội dung em đã nhận được dưới dạng bảng. Trả lời Câu hỏi trang 81, Câu hỏi trang 82;...
Bài F2. Tạo và định dạng trang web với các thẻ HTML trang 73, 74, 75 Tin học 12 Chân trời sáng tạo: Theo...
Quan sát hình 1. Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi trang 73; Câu hỏi trang 75: KP1, KP2; Câu hỏi trang...
Bài F1. HTML và trang web trang 67, 68, 69 Tin học 12 Chân trời sáng tạo: Các trình duyệt khác nhau có thể...
Quan sát hình 1 và đưa ra nhận xét về cấu trúc, bố cục trang web. Gợi ý giải Câu hỏi trang 67;...
Giả sử tệp portfolio. html nằm cùng nơi với thư mục Asset. Thư mục Sound, là thư mục con của thư mục Asset, có...
Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi Luyện tập 3 trang 91 SGK Tin học 12 Chân trời sáng tạo - . Câu...
Thêm tệp ảnh vào trang web Yêu cầu: Trong trang web portfolio. html, hãy thêm 4 hình ảnh theo bố cục như Hình 3
B1: Khởi động Visual Studio Code và mở tệp portfolio. html. Lời giải Câu hỏi Thực hành 1 trang 91 SGK Tin học...
Yêu cầu: Trong trang web portfolio. html vừa thực hiện ở trên, hãy thêm hai video vẽ hoạt động của lớp
B1: Viết thêm đoạn mã HTML vào phần mã lệnh của thẻ <body>. Trả lời Câu hỏi Thực hành trang 92 SGK Tin...
Em hãy bổ sung các nội dung sau vào trang web portfolio. html: Một video clip và một bài hát mà em yêu thích...
Dùng các thẻ <video>, <audio>, <img> để thêm ảnh, âm thanh và video vào các vị trí theo yêu cầu. Giải chi tiết...
Chức năng các thuộc tính của thẻ <img> khi thêm tệp ảnh vào trang web là gì?
Thẻ <img> gồm các thuộc tính: src, alt, width, . . . Hướng dẫn trả lời Câu hỏi Luyện tập 1 trang 91...
Em hãy liệt kê và nêu chức năng các thuộc tính của thẻ <audio> khi thêm tập âm thanh vào trang web. Thẻ <audio>...
Thẻ <audio> gồm các thuộc tính: src, autoplay, controls, muted, . . . Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi Luyện tập...