Trang chủ Lớp 3 Toán lớp 3 sách Kết nối tri thức Bài 1 trang 50 SGK Toán 3 Kết nối tri thức: Điền...

Bài 1 trang 50 SGK Toán 3 Kết nối tri thức: Điền đúng hoặc sai...

Hướng dẫn giải bài 1 trang 50 SGK Toán lớp 3 tập 1 Kết nối tri thức – Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng

Điền đúng (Đ) hoặc sai (S)

a) M là trung điểm của đoạn thẳng AB [….]

b) N là điểm ở giữa hai điểm B và C [….]

c) N là trung điểm của đoạn thẳng BC [….]

d) B là điểm ở giữa hai điểm M và N [….]

a) M nằm giữa 2 điểm A và B.

Quảng cáo

MA = MB = 3cm

Vậy M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Ghi Đ.

b) Ba điểm B, N, C thẳng hàng.

N là điểm ở giữa hai điểm B và C.  Ghi Đ.

c) Ta có BN > NC (3m > 2cm)

N không là trung điểm của đoạn thẳng BC. Ghi S.

d) Ba điểm M, B, N không thẳng hàng

Nên B không là điểm ở giữa hai điểm M và N. Ghi S.

Em điển Đ, S vào ô trống:

a) M là trung điểm của đoạn thẳng AB Đ
b) N là điểm ở giữa hai điểm B và C Đ
c) N là trung điểm của đoạn thẳng BC S
d) B là điểm nằm giữa hai điểm M và N S