Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Chính tả – Tuần 21 Trang 12 Vở BT Tiếng việt 3...

Chính tả – Tuần 21 Trang 12 Vở BT Tiếng việt 3 tập 2: Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 1. Điền tr hoặc ch vào...

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :
1. Điền tr hoặc ch vào chỗ trống:
. Chính tả – Tuần 21 Trang 12 Vở bài tập (VBT) Tiếng việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 21 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :

1. Điền tr hoặc ch vào chỗ trống:

Trần Quốc Khái thông minh, …..ăm chỉ học tập nên đã …..ở thành tiến sĩ, làm quan to ….ong ….iều đình nhà Lê. Được cử đi sứ Trung Quốc, ….ước thử thách của vua nước láng giềng, ông đã xử ….í rất giỏi làm ….o mọi ngườỉ phải kính ….ọng. Ông còn nhanh ….í học được nghề thêu của người Trung Quốc để ….uyền lại …..o nhân dân.

2. Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm :

Quảng cáo

Lê Quý Đôn sống vào thời Lê, từ nho, ông đa nôi tiếng thông minh. Năm 26 tuôiông đô tiến si. Ông đọc nhiểu hiêu rộng, làm việc rất cần mân. Nhờ vậy, ông viết được hàng chục cuốn sách nghiên cứu về lịch , địa lí, văn học … sáng tác ca thơ lân văn xuôi, ông được coi là nhà bác học lớn nhất cua nước ta thời xưa.

TRẢ LỜI:

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :

1. Điền tr hoặc ch vào chỗ trống:

Trần Quốc Khái thông minh, chăm chỉ học tập nên đã trở thành tiến sĩ, làm quan to trong triều đình nhà Lê. Được cử đi sứ Trung Quốc, trước thử thách của vua nước láng giềng, ông đã xử trí rất giỏi làm cho mọi người phải kính trọng. Ông còn nhanh trí học được nghề thêu của người Trung Quốc để truyền lại cho nhân dân.

2. Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm :

Lê Quý Đôn sống vào thời Lê. Từ nhỏ, ông đã nổi tiếng thông minh. Năm 26 tuổi, ông đỗ tiến . Ông đọc nhiều hiểu rộng, làm việc rất cần mẫn. Nhờ vậy, ông viết được hàng chục cuốn sách nghiên cứu về lịch sử, địa lí, văn học… sáng tác cả thơ lẫn văn xuôi. Ông được coi là nhà bác học lớn nhất của nước ta thời xưa.

Quảng cáo