Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Chính tả – Tuần 21 Trang 15 Vở bài tập Tiếng Việt...

Chính tả – Tuần 21 Trang 15 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2: Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 1. Điển tr hoặc ch vào...

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :
1. Điển tr hoặc ch vào chỗ trống :
. Chính tả – Tuần 21 Trang 15 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 21 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :

1.  Điển tr hoặc ch vào chỗ trống :

….í thức là những người …uyên làm các công việc ….í óc như dạy học, ….ữa bệnh, …ế tạo máy móc, nghiên cứu khoa học. Cùng với những người lao động ….ân tay như công nhân, nông dân, đội ngũ …..í thức đang đem hết ….í tuệ và sức lực của mình xây dựng non sông gấm vóc của chúng ta.

2.  Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm :

Quảng cáo

Trên ruộng đồng, trong nhà máy, trên lớp học hay trong bệnh viện, ơ đâu, ta cung gặp nhưng trí thức đang lao động quên mình. Các ki sư nông nghiệp nghiên cứu giống lúa mới, ki thuật trồng trọt, chăn nuôi mới. Các ki sư cơ khí cùng công nhân san xuất máy móc, ô tô. Các thầy giáo, cô giáo dạy ta thành người có ích cho xa hội. Các bác sỉ chưa bệnh cho dân.

TRẢ LỜI:

1. Điền tr hoặc ch vào chỗ trống :      

Trí thức là những người chuyên làm các công việc trí óc như dạy học, chữa bệnh, chế tạo máy móc, nghiên cứu khoa học. Cùng với những người lao động chân tay như công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức đang đem hết trí tuệ và sức lực của mình xây dựng non sông gấm vóc của chúng ta.

 2. Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm :

Trên ruộng đồng, trong nhà máy, trên lớp học hay trong bệnh viện, ở đâu, ta cũng gặp những trí thức đang lao động quên mình. Các sư nông nghiệp nghiên cứu giống lúa mới, thuật trồng trọt, chăn nuôi mới. Các sư cơ khí cùng công nhân sản xuất máy móc, ô tô. Các thầy giáo, cô giáo dạy ta thành người có ích cho hội. Các bác chữa bệnh cho dân.

Quảng cáo