Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Chinh tả – Tuần 23 Trang 24 Vở bài tập Tiếng Việt...

Chinh tả – Tuần 23 Trang 24 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2: Điền vào chỗ trống / hoặc n Buổi trưa.im...

1) Điền vào chỗ trống :
a) / hoặc n
Buổi trưa….im dim
Nghìn con mốt … á
Bóng cũng…….ằm im
Trong vườn êm à…
. Chinh tả – Tuần 23 Trang 24 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chinh tả – Tuần 23 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2

(1) Điền vào chỗ trống :

a) l hoặc n

  Buổi trưa ….im dim

 Nghìn con mắt …á

     Bóng cũng …….ằm im

Trong vườn êm ả.

b) ut  hoặc uc

   Con chim chiền chiện

    Bay v…´…. v….´…cao

Lòng đầy yêu mến

      Kh…´… hát ngọt ngào.

(2) Đặt câu để phân biệt hai từ trong từng cặp từ sau :

a)

nồi

M : Đó là cái nồi đồng……………………………………………………………

…………………..…………………..…………………..…………………..………

lồi

M : Mặt đường lồi lõm…………………..…………………..…………………..

…………………..…………………..…………………..………………………

no

…………………..…………………..…………………..…………………..

…………………..…………………..…………………..…………………..>

lo

…………………..…………………..…………………..…………………..

…………………..…………………..…………………..…………………..

b)

Trút

M : Mưa như trút nuớc. ………………………………………

…………………………………………………………………..

Trúc

M : Đầu ngõ có cây trúc…………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….>

 

Lụt

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Lục

 ……………………………………………………

…………………………………………………….

TRẢ LỜI

(1)  Điền vào chỗ trống :

Quảng cáo

a) l hoặc n

 Buổi trưa lim dim

         Nghìn con mắt lá         

  Bóng cũng nằm im

Trong vườn êm ả.

b) ut hoặc uc

       Con chim chiền chiện

Bay vút vút cao

    Lòng đầy yêu mến

       Khúc hát ngọt ngào.

(2) Đặt câu để phân biệt hai từ trong từng cặp từ sau :

 a)

 

nồi

 

Nồi cơm sôi sùng sục trên bếp.

 

 

lồi

 

Mặt dường lồi lõm rất khó đi.

 

 

no

 

Ăn quá no không tốt cho sức khỏe.

 

 

lo

 

Trời rét, mẹ lo bé Bông bị ốm.

 

 b)

 

trút

 

Mưa như trút nước xuống đường.

 

 

trúc

 

Trúc là một loại cây cùng họ với tre.

 

 

lụt

 

Trường em kêu gọi mọi người đóng góp giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

 

lục

 

 

 Bé lục khắp nhà vẫn không tìm ra cuốn sách.