Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Chính tả – Tuần 25 Trang 31 VBT Tiếng Việt 3 tập...

Chính tả – Tuần 25 Trang 31 VBT Tiếng Việt 3 tập 2: Tìm và ghi vào chỗ chống các từ (chọn bài tập 1 hoặc...

Tìm và ghi vào chỗ chống các từ (chọn bài tập 1 hoặc 2). Chính tả – Tuần 25 Trang 31 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 25 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2

Tìm và ghi vào chỗ chống các từ (chọn bài tập 1 hoặc 2):

1. Gồm hai tiếng , trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng tr hoặc ch, có nghĩa như sau:

– Màu hơi trắng………………………………………………………………..

– Cùng nghĩa với siêng năng …………………………………………………………….

– Đồ chơi mà cánh quạt của nó quay được nhờ gió :

2. Chứa các tiếng có vẩn ut hoặc ưc, có nghĩa như sau :

– Làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh trường, lớp trong một ngày :

– Người có sức khoẻ đặc biệt ………………………………………………………..

Quảng cáo

– Quẳng đi …………………………………………………….. 

TRẢ LỜI:

Tìm và ghi vào chỗ trống các từ (chọn bài tập 1 hoặc 2):

1. Gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng tr hoặc ch, có nghĩa như sau :

– Màu hơi trắng : trăng trắng

– Cùng nghĩa với siêng năng : chăm chỉ

– Đồ chơi mà cánh quạt của nó quay được nhờ gió : chong chóng

 2.Chứa các tiếng có vần ưt hoặc ưc, có nghĩa như sau :

 – Làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh trường, lớp trong một ngày : trực nhật

– Người có sức khỏe đặc biệt : lực sĩ

– Quẳng đi : vứt