Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Chinh tả – Tuần 29 Trang 51 Vở bài tập Tiếng Việt...

Chinh tả – Tuần 29 Trang 51 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2: 1 Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học...

1 Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục :
……………………………………………………………………………. Chinh tả – Tuần 29 Trang 51 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 29 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2

1. Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Điền vào chỗ trống :

a) s hoặc x

– nhảy …a

– nhảy …ào

– ….ới vật

b) in hoặc inh

– điền k…..

– truyền t….

– thể dục thể h..ˋ…

Quảng cáo

1. Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục : Đê-rốt-ti, Cô-rét-ti, Xtác-đi, Nen-li, Ga-rô-nê

2. Điền vào chỗ trống :

a) s hoặc x

– nhảy xa

– nhảy sào

sới vật

b) in hoặc inh

– điền kinh

– truyền tin

– thể dục thể hình