Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Chính tả – Tuần 29 Trang 52 Vở bài tập Tiếng Việt...

Chính tả – Tuần 29 Trang 52 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2: Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 1 Điền vào chỗ trống s...

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :
1 Điền vào chỗ trống s hoặc x :
. Chính tả – Tuần 29 Trang 52 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 29 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :

1 Điền vào chỗ trống s hoặc x :

Giảm 20 cân

Một người to béo kể với bạn :

– Tôi muốn gầy đi, bác …..ĩ khuyên là mỗi …..áng phải cưỡi ngựa chạy mươi vòng …..ung quanh thị ….ã. Tôi theo lời khuyên đó đã một tháng nay.

– Kết quả ra …..ao ? Người bạn hỏi.

– Kết quả là con ngựa mà tôi cưỡi …..út mất 20 cân.

2 Điền vào chỗ trống in hoặc inh :

Xếp thứ ba

Chinh khoe với Tín :

– Bạn Vinh lớp m..ˋ… là một vận động viên điền k…. Tháng trước có cuộc thi, bạn ấy về thứ ba đấy. Câu có t… không ?

Tín hỏi :

– Có bao nhiêu người thi mà bạn ấy đứng thứ ba ?

Quảng cáo

– À, à. Đấy là một cuộc thi ở nhóm học tập. Có ba học s…….. tham gia thôi.

TRẢ LỜI:

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :

1. Điền vào chỗ trống s hoặc x :

Giảm 20 cân

Một người to béo kể với bạn :

– Tôi muốn gầy bớt đi, bác sĩ khuyên là mỗi sáng phải cưỡi ngựa chạy mười vòng xung quanh thị xã. Tôi theo lời khuyên đó đã một tháng nay.

– Kết quả ra sao ? Người bạn hỏi.

– Kết quả là con ngựa mà tôi cưỡi sút mất 20 cân.

2. Điền vào chỗ trống in hoặc inh :

Xếp thứ ba

Chinh khoe với Tín :

– Bạn Vinh lớp mình là một vận động viên điền kinh. Tháng trước có cuộc thi, bạn ấy về thứ ba đấy. Cậu có tin không ?

– Có bao nhiêu người thi mà bạn ấy đứng thứ ba ?

– À, à. Đấy là một cuộc thi ở nhóm học tập. Có ba học sinh tham gia thôi.

Quảng cáo