Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Chính tả – Tuần 30 Trang 54 Vở bài tập Tiếng Việt...

Chính tả – Tuần 30 Trang 54 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2: (1) Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ...

(1) Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống. Chính tả – Tuần 30 Trang 54 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 30 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2

(1) Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống

a) (triều, chiều)

– buổi……..                                      – ……….chuộng

– thuỷ…….                                       – ngược………….

– …….đình                                       – ……….cao

b) (hếch, hết)                                 (lệch, lệt)

-……giờ                                          – …………bệt 

– mũi……                                        – chênh…….

– hỏng……

(2) Chọn 2 từ ngữ vừa được hoàn chỉnh ở bài tập 1, đặt câu với mỗi từ ngữ đó :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

TRẢ LỜI:

(1) Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn để điển vào chỗ trống :

a) (triều, chiều)

Quảng cáo

– buổi chiều

chiều chuộng

– thủy triều

– ngược chiều

triều đình

chiều cao

b) (hếch, hết)

(lệch, lệt)

hết giờ

– lệt bệt

– mũi hếch

– chênh lệch

– hỏng hết

(2) Chọn 2 từ ngữ vừa được hoàn chỉnh ở câu 1, đặt câu với mỗi từ đó 

Hết giờ học bạn Nam vẫn cố ở lại giải cho xong bài toán.

Cái mũi hếch của em Thảo trông rất đáng yêu.

Quảng cáo