Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Chính tả – Tuần 33 Trang 65 Vở bài tập Tiếng Việt...

Chính tả – Tuần 33 Trang 65 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2: 1 Độc và viết lại tên 5 nước Đông Nam Á sau đây vào...

1 Độc và viết lại tên 5 nước Đông Nam Á sau đây vào chỗ trống. Chính tả – Tuần 33 Trang 65 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 33 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2

1. Đọc và viết lại tên 5 nước Đông Nam Á sau đây vào chỗ trống:

Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Lào.

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

(2) Điền vào chỗ trống :

a) s hoặc x

cây….ào.       ….ào nấu,      lịch ….ử,             đối…..ử

Quảng cáo

b) o hoặc ô

chín m..ˌ..ng,       mơ m..ˌ..ng,    hoạt đ..ˌ..ng,      ứ đ..ˌ..ng,

TRẢ LỜI:

1. Đọc và viết lại tên 5 nước Đông Nam Á sau đây vào chỗ trống : Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông Ti-mo, In-đô-nê-xi-a. Lào.

Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông Ti-mo, ln-đô-nê-xi-a, Lào.

(2)  Điền vào chỗ trống :

a)  s hoặc x

cây sào,       xào nấu,          lịch sử,            đối xử.

b) o hoặc ô

chín mng,      mơ mng,       hoạt đng,      ứ đng.

Quảng cáo