Trang chủ Lớp 4 Giáo dục thể chất 4 - Kết nối tri thức Khi đang đi đều 1 mình, nghe khẩu lệnh “ Vòng bên...

Khi đang đi đều 1 mình, nghe khẩu lệnh “ Vòng bên phải- Bước!”, em thực hiện như thế nào?...

Đọc kĩ phần 2. Một hàng dọc đi đều vòng bên phải (SGK trang 10). Phân tích và giải Câu 1 Trang 12 SGK giáo dục thể chất 4 - Bài 1: Đi đều vòng bên phải.

Khi đang đi đều 1 mình, nghe khẩu lệnh “ Vòng bên phải- Bước!”, em thực hiện như thế nào?

- Đọc kỹ phần 2. Một hàng dọc đi đều vòng bên phải (SGK trang 10)

- Chỉ ra việc cần thực hiện khi nghe khẩu lệnh

Khi đang đi đều 1 mình, nghe khẩu lệnh “ Vòng bên phải- Bước!”, em cần chuyển hướng vòng bên phải, khi đã vòng theo đúng hướng tiếp tục đi đều theo hướng thẳng