Trang chủ Lớp 6 Khoa học tự nhiên 6 sách Chân trời sáng tạo Giải bài 2 trang 137 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Em...

Giải bài 2 trang 137 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Em hãy lập bảng phân biệt đặc điểm cơ bản của các nhóm...

Lời giải bài 2 trang 137 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 29 Thực vật

Câu hỏi: Em hãy lập bảng phân biệt đặc điểm cơ bản của các nhóm: Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín.

Trả lời:

Cơ quan Rêu Dương xỉ Hạt trần Hạt kín
Cơ quan sinh dưỡng Rễ giả

Thân và lá chưa có mạch dẫn

Rễ thật

Quảng cáo

Thân và lá có mạch dẫn

Rễ cọc, thân gỗ, lá kim. Rễ cọc, rễ chùm; thân gỗ, thân cỏ…; lá đơn, lá kép…
Cơ quan sinh sản Sinh sản bằng bào tử

Cơ quan sinh sản: túi bào tử

Sinh sản bằng bào tử.

Cơ quan sinh sản là túi bào tử.

Chưa có hoa, cơ quan sinh sản là nón, hạt nằm trên lá noãn hở Có hoa , cơ quan sinh sản là hạt, hạt nằm trong quả