Trang chủ Lớp 6 Khoa học tự nhiên 6 sách Chân trời sáng tạo Giải bài 3 trang 137 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Cho...

Giải bài 3 trang 137 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Cho các từ: rễ, ngọn, thân, mạch dẫn, lá, túi bào tử, bào tử....

Lời giải bài 3 trang 137 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 29: Thực vật

Câu hỏi: Cho các từ: rễ, ngọn, thân, mạch dẫn, lá, túi bào tử, bào tử. Sử dụng các từ đã cho để hoàn thành đoạn thông tin sau:

Cây rêu gồm có (1) …. (2)… , chưa có (3) … chính thức. Trong thân và lá rêu chưa có (4)…

Rêu sinh sản bằng (5)… được chứa trong (6) …. cơ quan này nằm ở (7)… cây rêu.

Trả lời: 

(1) thân

(2) lá

Quảng cáo

(3) rễ

(4) mạch dẫn

(5) bào tử

(6) túi bào tử

(7) ngọn