Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Giải bài 2 trang 188 Lịch sử và Địa lí 6 Cánh...

Giải bài 2 trang 188 Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều: Hãy nhận xét về quy mô dân số thế giới qua các năm...

Giải bài 2 trang 188 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 24: Dân số thế giới. Sự phân bố dân cư thế giới. Các thành phố lớn trên thế giới

Câu hỏi: Cho bảng số liệu sau:

Bảng 24.1. Quy mô dân số thế giới qua một số năm

Năm Số dân (tỉ người) Năm Số dân (tỉ người)
1989 5,2 2009 6,8
1999 6,0 2018 7,6

Hãy nhận xét về quy mô dân số thế giới qua các năm

Quảng cáo

Trả lời:  Nhận xét:

– Quy mô dân số giai đoạn 1989 – 1999 tăng mạnh, tăng 1,2 tỉ người

– Từ giai đoạn 1999 – 2009 và từ 2009 – 2018 dân số tăng nhẹ hơn và tăng đều với 0,8 tỉ người.