Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Hãy cho biết cao nguyên có điểm gì giống và khác so...

Hãy cho biết cao nguyên có điểm gì giống và khác so với đồng bằng?...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 145 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 11: Các dạng địa hình chính. Khoáng sản

Câu hỏi: Hãy cho biết cao nguyên có điểm gì giống và khác so với đồng bằng?

Hãy cho biết điểm khác nhau giữa núi và đồi?

Trả lời: 

Điểm giống và khác giữa cao nguyên với đồng bằng:

  • Giống nhau: Bề mặt tương đối bằng phẳng
  • Khác nhau:

– Đồng bằng: thấp độ cao dưới 200m, bằng phẳng, không có sườn

Quảng cáo

– Cao nguyên: độ cao trên 500m, sườn dốc, là dạng địa hình miền núi.

Điểm khác nhau giữa núi và đồi:

– Đồi có đỉnh tròn, sườn thoải, có độ cao không quá 200m.Nằm chuyển tiếp giữa đồng bằng và núi

– Núi có đỉnh nhọn, sườn dốc, độ cao trên 500m.