Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Quan sát hình 24.1 hãy cho biết Số dân trên thế giới...

Quan sát hình 24.1 hãy cho biết Số dân trên thế giới năm 2018 là bao nhiêu tỉ người?...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 184 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 24: Dân số thế giới. Sự phân bố dân cư thế giới. Các thành phố lớn trên thế giới

Câu hỏi: Quan sát hình 24.1 hãy cho biết:

  • Số dân trên thế giới năm 2018 là bao nhiêu tỉ người?
  • Dân số thế giới tăng lên bao nhiêu tỉ người từ năm 1804 đến năm 2018?

Trả lời: Quan sát biểu đồ quy mô dân số thế giới hình 24.1 em thấy:

Quảng cáo

– Số dân trên thế giới năm 2018 là 7,6 tỉ người

– Số dân thế giới từ năm 1804 đến năm 2018 tăng lên số tỉ người là: 7,6 – 1,0 = 6,6 (tỉ người)