Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 1 trang 16 Toán 6 cánh diều tập 1: Tính 127...

Bài 1 trang 16 Toán 6 cánh diều tập 1: Tính 127 + 39 + 73...

Giải bài 1 trang 16 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 3: Phép cộng – Phép trừ các số tự nhiên

Câu hỏi: Tính:

a) 127 + 39 + 73;                    b) 135 + 360 + 65 + 40

c) 417 – 17 – 299;                    d) 981- 781 + 29

Giải: 

a) 127 + 39 + 73;                    b) 135 + 360 + 65 + 40

= (127 + 73) + 39                    = (135 + 35) + ( 360 + 40)

Quảng cáo

= 200 + 39                              = 170 +  400

= 239                                       =  570

c) 417 – 17 – 299;                    d) 981- 781 + 29

= (417 – 17) – 299                     = (981 – 781) + 29

= 400 – 299                              = 200 + 29

= 101                                        = 229