Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 2 trang 16 Toán 6 cánh diều tập 1: Có thể...

Bài 2 trang 16 Toán 6 cánh diều tập 1: Có thể tính nhẩm tổng bằng cách tách một số hạng thành tổng của hai số hạng khác...

Giải bài 2 trang 16 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 3: Phép cộng – Phép trừ các số tự nhiên

Câu hỏi: Có thể tính nhẩm tổng bằng cách tách một số hạng thành tổng của hai số hạng khác.

Ví dụ: 89 + 35 = 89 + (11 + 24) = (89 + 11) + 24 = 100 + 24 = 124

Hãy tính nhẩm:

a) 79 + 65                            b) 996 + 45

c) 37 + 198                          d) 3 492 + 319

Quảng cáo

Giải: a) 79 + 65 = (44 + 35) + 65 = 44 + (35 + 65) = 44 + 100 = 144

b) 996 + 45 = 996 + (4 + 41) = (996 + 4) + 41 = 1000 + 41 = 1041

c) 37 + 198 = (35 + 2) + 198 = 35 + (2 + 198) = 35 +  200 = 235

d) 3 492 + 319 = 3 492 + (8 + 311) = (3 492 + 8) + 311 = 3 500 + 311 = 3 811