Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 1 trang 21 Toán 6 sách cánh diều: Tìm các số...

Bài 1 trang 21 Toán 6 sách cánh diều: Tìm các số thích hợp ở dấu ?...

Giải bài 1 trang 21 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Câu hỏi: Tìm các số thích hợp ở dấu ?:

a) a . 0 = ?             b) a : 1 = ?             c) 0 : a = ? (với a0)

Giải: a)  a. 0 = 0             b) a : 1 =             c) 0 : a = 0