Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 2 trang 21 Toán 6 tập 1 cánh diều: Tính một...

Bài 2 trang 21 Toán 6 tập 1 cánh diều: Tính một cách hợp lí 50 . 347 . 2...

Giải bài 2 trang 21 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Câu hỏi: Tính một cách hợp lí:

a) 50 . 347 . 2

b) 36 . 97 + 97 . 64

c) 157 . 289 – 289 . 57

Quảng cáo

Giải: 

a) 50 . 347 . 2  = (50 . 2) . 347 = 100 . 347 = 34 700

b) 36 . 97 + 97 . 64 = 97 . (36 + 64) = 97 . 100 = 9 700

c) 157 . 289 – 289 . 57 = 289 . (157 – 57) = 289 . 100 =  28 900