Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 1 trang 24 Toán 6 cánh Diều: Viết các tích sau...

Bài 1 trang 24 Toán 6 cánh Diều: Viết các tích sau dưới dạng lũy thừa 5 . 5 . 5 . 5...

Giải bài 1 trang 24 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 5: Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên

Câu hỏi: Viết các tích sau dưới dạng lũy thừa:

a) 5 . 5 . 5 . 5;                      b) 9 . 9 . 9 . 9 . 9 . 9 . 9;

c) 7 . 7 . 7 . 7 . 7;                 d) a . a . a . a . a . a . a . a

Quảng cáo

Giải: