Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Viết kết quả của mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy...

Viết kết quả của mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa...

Giải câu hỏi 4 trang 24 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 5 Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên.

Câu hỏi: Viết kết quả của mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa