Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 1 trang 34 Toán 6 cánh diều: Chỉ ra bốn bội...

Bài 1 trang 34 Toán 6 cánh diều: Chỉ ra bốn bội của số m, biết: m = 15...

Giải bài 1 trang 34 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết

Câu hỏi: Chỉ ra bốn bội của số m, biết:

a) m = 15;              b) m = 30;            c) m = 100.

Giải: a) m = 15;

Bốn bội của 15 là: 0, 15, 30, 45

Quảng cáo

b) m = 30;

Bốn bội của 30 là: 30; 60; 90; 150

c) m = 100.

Bốn bội của 100 là: 400; 500; 700; 800