Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Không tính giá trị biểu thức, hãy giải thích tại sao A...

Không tính giá trị biểu thức, hãy giải thích tại sao A = 36 . 1 234 + 2 917 . 24 – 54 . 13 chia hết cho 6...

Giải câu hỏi 6 trang 33 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết

Câu hỏi: Không tính giá trị biểu thức, hãy giải thích tại sao A = 36 . 1 234 + 2 917 . 24 – 54 . 13 chia hết cho 6

Giải: Vì 36 chia hết cho 6 nên tích (36 . 1 234) chia hết cho 6

24 chia hết cho 6 nên tích (2 917 . 24) chia hết cho 6

Quảng cáo

54 chia hết cho 6 nên tích (54 . 13) chia hết cho 6

=> A = 36 . 1 234 + 2 917 . 24 – 54 . 13 chia hết cho 6