Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 1 trang 36 Toán 6 tập 1 cánh diều: Cho các...

Bài 1 trang 36 Toán 6 tập 1 cánh diều: Cho các số 82, 980, 5 975, 49 173, 756 598. Trong các số đó số nào chia hết cho 5...

Giải bài 1 trang 36 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

Câu hỏi: Cho các số 82, 980, 5 975, 49 173, 756 598. Trong các số đó:

a) Số nào chia hết cho 5, nhưng không chia hết cho 2?

b) Số nào chia hết cho 2, nhưng không chia hết cho 5?

c) Số nào không chia hết cho 2 và không chia hết cho 5?

Quảng cáo

Giải: a) Số chia hết cho 5, nhưng không chia hết cho 2 là: 5 975

b) Số chia hết cho 2, nhưng không chia hết cho 5 là: 82; 756 598

c) Số  không chia hết cho 2 và không chia hết cho 5 là: 49 173