Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 3 trang 16 Toán 6 cánh diều: Có thể tính nhẩm...

Bài 3 trang 16 Toán 6 cánh diều: Có thể tính nhẩm hiệu bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp...

Giải bài 3 trang 16 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 3: Phép cộng – Phép trừ các số tự nhiên

Câu hỏi: Có thể tính nhẩm hiệu bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp.

Ví dụ: 429 – 98 = (427 + 2) – (98 + 2) = 429 – 100 = 329

Hãy tính nhẩm:

a) 321 – 96                      b) 1 454 – 997

c) 561 – 195                    d) 2 572 – 994

Quảng cáo

Giải: a) 321 – 96 = (321 + 4) – (96 + 4) = 325 – 100 = 225

b) 1 454 – 997 = (1 454 + 3) – (997 + 3) = 1 457 – 1000 = 457

c) 561 – 195 = (561 + 5) – (195 + 5) = 566 – 200 = 366

d) 2 572 – 994 = (2 572 + 6) – (994 + 6) = 2 578 – 1000 = 1 578