Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 3 trang 13 Toán 6 tập 1 cánh Diều: Đọc số...

Bài 3 trang 13 Toán 6 tập 1 cánh Diều: Đọc số liệu về các đại lượng trong bảng dưới đây...

Giải bài 3 trang 13 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Câu hỏi: Đọc số liệu về các đại lượng trong bảng dưới đây:

Đại dương Diện tích (km^2) Độ sâu trung bình (m)
Ấn Đô Dương 76 200 000 3 897
Bắc Băng Dương 14 800 000 1 205
Đại Tây Dương 91 600 000 3 926
Thái Bình Dương 178 700 000 4 028

(Nguồn: Hoàng Ngọc Cảnh (CB), Địa lí Tự nhiên đại cương 2, NXB Đại học Sư phạm, 2011)

Giải: * Ấn Độ Dương:

+ Diện tích: bảy mươi sáu triệu hai trăm nghìn ki-lô-mét vuông

+ Độ sâu trung bình: ba nghìn tám trăm chín mươi bảy mét

* Bắc Băng Dương:

+ Diện tích: mười bốn triệu tám trăm nghìn ki-lô-mét vuông

Quảng cáo

+ Độ sâu trung bình: một nghìn hai trăm linh năm mét

* Đại Tây Dương:

+ Diện tích: chín mươi mốt triệu sáu trăm nghìn ki-lô-mét vuông

+ Độ sâu trung bình: ba nghìn chín trăm hai mươi sáu mét

* Bắc Băng Dương:

+ Diện tích: một trăm bảy mươi tám triệu bảy trăm nghìn ki-lô-mét vuông

+ Độ sâu trung bình: bốn nghìn không trăm hai mươi tám mét