Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 3 trang 36 Toán 6 Cánh diều: Từ các chữ số...

Bài 3 trang 36 Toán 6 Cánh diều: Từ các chữ số 0, 2, 5, hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau sao cho các số đó chia hết cho 2...

Giải bài 3 trang 36 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

Câu hỏi: Từ các chữ số 0, 2, 5, hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau sao cho:

a) Các số đó chia hết cho 2;

b) Các số đó chia hết cho 5;

c) Các số đó chia hết cho cả 2 và 5.

Quảng cáo

Giải: Từ các chữ số 0, 2, 5 ta có thể viết được các số có hai chữ số mà số đó:

a) Chia hết cho 2 là: 20, 50, 52

b) Chia hết cho 5 là: 20, 25; 50

c) Chia hết cho cả 2 và 5 là: 20; 50