Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 5 trang 37 Toán 6 Cánh diều: Không thực hiện phép...

Bài 5 trang 37 Toán 6 Cánh diều: Không thực hiện phép tính, hãy giải thích tại sao...

Giải bài 5 trang 37 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

Câu hỏi: Không thực hiện phép tính, hãy giải thích tại sao:

a) A= 61 782 + 94 656 – 76 320 chia hết cho 2;

b) B = 97 485 – 61 820 + 27 465 chia hết cho 5.

Giải: a) Ta có 61 782 chia hết cho 2; 94 656 chia hết cho 2 và 76 320 chia hết cho 2

Quảng cáo

=> A = 61 782 + 94 656 – 76 320 chia hết cho 2 (Tính chất chia hết của một tổng và một hiệu)

b) Ta có 97 485 chia hết cho 5; 61 820 chia hết cho 5 và 27 465 chia hết cho 5

=> B = 97 485 – 61 820 + 27 465 chia hết cho 5 (Tính chất chia hết của một tổng và một hiệu)