Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 6 trang 13 Toán 6 cánh Diều tập 1: Viết tập...

Bài 6 trang 13 Toán 6 cánh Diều tập 1: Viết tập hợp các số tự nhiên x thỏa mãn mỗi điều kiện sau...

Giải bài 6 trang 13 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Câu hỏi: Viết tập hợp các số tự nhiên x thỏa mãn mỗi điều kiện sau:

a) x  6;

b) 35  x  39;

c) 216 < x  219

Giải: a) Gọi A là tập hợp các số tự nhiên x thỏa mãn x  6

Quảng cáo

A = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}

b) Gọi B là tập hợp các số tự nhiên x thỏa mãn 35  x  39

B = {35; 36; 37; 38; 39}

c) Gọi C là tập hợp các số tụ nhiên x thảo mãn 216 < x  219

C = {217; 218; 219}