Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Không thực hiện phép tính, hãy giải thích tại sao A =...

Không thực hiện phép tính, hãy giải thích tại sao A = 1 930 + 1 945 + 1 975 chia hết cho 5...

Giải câu hỏi 4 trang 32 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết

Câu hỏi: Không thực hiện phép tính, hãy giải thích tại sao A = 1 930 + 1 945 + 1 975 chia hết cho 5

Giải: A = 1 930 + 1 945 + 1 975 chia hết cho 5 vì các số hạng của tổng đều chia hết cho 5