Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Tính một cách hợp lí: 189 . 509 – 189 . 409

Tính một cách hợp lí: 189 . 509 – 189 . 409...

Giải câu hỏi 2 trang 19 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 4 Phép nhân phép chia các số tự nhiên.

Câu hỏi: Tính một cách hợp lí:

a) 250 . 1 476 . 4;

b) 189 . 509 – 189 . 409

Quảng cáo

Giải: 

a) 250 . 1 476 . 4 = (250 . 4) . 1 476 = 1 000 . 1 476 = 1 476 000

b) 189 . 509 – 189 . 409 = 189 . (509 – 409) = 189 . 100 = 189 000