Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Viết ngày và tháng sinh của em dưới dạng ngày a tháng...

Viết ngày và tháng sinh của em dưới dạng ngày a tháng b. Chỉ ra một ước của a và hai bội của b...

Giải câu hỏi 1 trang 30 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết

Câu hỏi: Viết ngày và tháng sinh của em dưới dạng ngày a tháng b. Chỉ ra một ước của a và hai bội của b.

Giải: Ví dụ: ngày 15 tháng 7

Một ước của 15 là 3

Hai bội của 7 là 14 và 28