Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 3 trang 39 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Ta có...

Bài 3 trang 39 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Ta có ƯCLN(18, 30) = 6. Hãy viết tập hợp A các ước của 6...

Giải bài 3 trang 39 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất

Câu hỏi: a) Ta có ƯCLN(18, 30) = 6. Hãy viết tập hợp A các ước của 6. Nêu nhận xét về tập hợp ƯC (18, 30) và tập hợp A.

b) Cho hai số a và b. Để tìm tập hợp ƯC(a, b), ta có thể tìm tập hợp các ước của ƯCLN(a, b). Hãy tìm ƯCLN rồi tìm tập hợp các ước chung của:

i. 24 và 40;                                 ii. 42 và 98;                                 iii. 180 và 234.

Giải: 

a) A = {1; 2; 3; 6}

* Nhận xét: Ta thấy tập hợp ƯC (18, 30) = {1; 2; 3; 6} nên tập hợp ƯC (18, 30) giống với tập hợp A.

b)

i. 24 = 23 . 3

40 = 23 . 5

=> ƯCLN(24, 40) = 23 = 8.

Quảng cáo

* Vậy: ƯC(24, 40) = Ư(8) = {1; 2; 3; 4; 8}.

ii. 42 = 2 . 3 . 7

98 = 2 . 72

=> ƯCLN(42, 98) = 2 . 7 = 14.

* Vậy: ƯC (42, 98) = Ư(14) = {1; 2; 7; 14}.

iii. 180 = 22 . 32 . 5

234 = 2 . 32 . 13

=> ƯCLN(180, 234) = 2 . 32 = 18

* Vậy: ƯC(180, 234) = Ư(18) = {1; 2; 3; 6; 9; 18}.