Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 2.4 trang 33 Toán 6 Kết nối tri thức: Không thực...

Bài 2.4 trang 33 Toán 6 Kết nối tri thức: Không thực hiện phép tính, hãy cho biết tổng nào sau đây chia hết cho 5...

Giải bài 2.4 trang 33 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất

Câu hỏi: Không thực hiện phép tính, hãy cho biết tổng nào sau đây chia hết cho 5?

a) 15 + 1 975 + 2 019

b) 20 + 90 + 2 025 + 2 050

Quảng cáo

Giải: a) Tổng (15 + 1 975 + 2 019) không chia hết cho 5 vì 15 chia hết cho 5 và 1 975 chia hết cho 5 nhưng 2 019 không chia hết cho 5

b) Tổng (20 + 90 + 2 025 + 2 050) chia hết cho 5 vì mỗi số hạng của tổng đều chia hết cho 5.