Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 2.5 trang 33 Toán 6 Kết nối tri thức: Không thực...

Bài 2.5 trang 33 Toán 6 Kết nối tri thức: Không thực hiện phép tính, hãy cho biết hiệu nào sau đây chia hết cho 8...

Giải bài 2.5 trang 33 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất

Câu hỏi: Không thực hiện phép tính, hãy cho biết hiệu nào sau đây chia hết cho 8?

a) 100 – 40

b) 80 – 16

Quảng cáo

Giải: a) Hiệu (100 – 40) không chia hết cho 8 vì 100 không chia hết cho 8 và 40 chia hết cho 8

b) Hiệu (80 – 16) chia hết cho 8 vì 80 chia hết cho 8 và 16 cũng chia hết cho 8.