Trang chủ Lớp 7 Ngữ văn lớp 7 Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu trang 68 SGK...

Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu trang 68 SGK Ngữ văn 7, Các thành phần câu như chủ ngữ, vị ngữ và các phụ ngữ trong cụm danh từ,...

Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu – Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu trang 68 SGK Ngữ văn 7. Các thành phần câu như chủ ngữ, vị ngữ và các phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ và cụm tính từ đều có thể cấu tạo bằng cụm C – V

THẾ NÀO LÀ DÙNG CỤM CHỦ – VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU? 

1. Tìm các cụm danh từ trong câu sau:

(1)những tình cảm ta không có.

(2)những tình cảm ta sẵn có.

2. Phân tích:

– Cả hai cụm này có danh từ irung tâm là tình cảm

– Định ngữ chỉ lượng đứng trước trung tâm là những.

– Định ngữ đứng sau trung tâm là các chủ – vị.

ta//không có

Quảng cáo

 ta // sẵn có

CÁC TRƯỜNG HỢP DÙNG CỤM CHỦ – VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU

Bằng cách đặt các câu hỏi ta sẽ thấy các cụm chủ – vị đóng vai trò trong câu.

a) Điều gì khiến cho nhân vật “Tôi” vui mừng và vững tâm?

—> Chị Ba đến (vai trò chủ ngữ trong câu) h) Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta thố nào?

—> tinh thần rất hăng hái (vai trò vị  ngữ)

a) Chúng ta có thể nói gì?

-> trời sinh lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen (vai trò bổ ngữ).

b) Nói cho đúng thì phẩm giá của liếng Việt chỉ mới thực sự được xác định và bảo đảm từ ngày nào?

-> (Từ ngày) Cách mạng tháng 8 thành công (vai trò định ngữ).

Quảng cáo