Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Chân trời sáng tạo Có các phát biểu sau: (Các đơn chất kim loại đều có...

Có các phát biểu sau: (Các đơn chất kim loại đều có tên gọi trùng với tên của nguyên tố kim loại. (Hợp chất là các chất ở thể lỏng...

Phân tử là hạt đại diện cho chất Lời giải 5.7 - Bài 5. Phân tử - Đơn chất - Hợp chất - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Chân trời sáng tạo.

Câu hỏi/bài tập:

Có các phát biểu sau:

(a) Các đơn chất kim loại đều có tên gọi trùng với tên của nguyên tố kim loại.

(b) Hợp chất là các chất ở thể lỏng.

(c) Hợp chất và đơn chất đều có chứa nguyên tố kim loại.

(d) Trong không khí chỉ chứa các đơn chất.

(e) Các đơn chất kim loại đều ở thể rắn.

Số phát biểu đúng là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Advertisements (Quảng cáo)

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.

+ Phân tử đơn chất được tạo nên bởi các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học.

+ Phân tử hợp chất được tạo nên bởi các nguyên tử của các nguyên tố hóa học khác nhau.

Answer - Lời giải/Đáp án

Phát biểu a đúng, các đơn chất kim loại đều có tên gọi trùng với tên của nguyên tố kim loại.

Phát biểu b sai, vì ngoài các hợp chất tồn tại ở thể lỏng, còn có các hợp chất tồn tại ở thế rắn (ví dụ như tinh thể sodium chloride) và thể khí (ví dụ như khí ammonia).

Phát biểu c sai vì hợp chất và đơn chất có thể không chứa nguyên tố kim loại, ví dụ: hợp chất ammonia (gồm nguyên tố nitrogen và hydrogen), đơn chất bromine.

Phát biểu d sai vì không khí ngoài chứa các đơn chất như oxygen, nitrogen,… còn có các hợp chất như nước, khí carbon dioxide,…

⇨ Số phát biểu đúng là 1.

⇨ Chọn A.