Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Chân trời sáng tạo Phát biểu đúng là Phân tử đơn chất là do các đơn...

Phát biểu đúng là Phân tử đơn chất là do các đơn chất hợp thành. B. Phân tử hợp chất là do các hợp chất hợp thành. C...

Trả lời 5.6 - Bài 5. Phân tử - Đơn chất - Hợp chất - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Chân trời sáng tạo.

Câu hỏi/bài tập:

Phát biểu đúng là

A. Phân tử đơn chất là do các đơn chất hợp thành.

B. Phân tử hợp chất là do các hợp chất hợp thành.

C. Các phân tử khí trơ đều do các nguyên tử khí trơ kết hợp với nhau theo một trật tự xác định.

D. Phân tử kim loại do các nguyên tử kim loại kết hợp với nhau theo một trật tự xác

Advertisements (Quảng cáo)

Answer - Lời giải/Đáp án

A sai vì phân tử đơn chất do các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học tạo thành.

B sai vì phân tử hợp chất do các nguyên tử của các nguyên tố hóa học khác nhau tạo thành.

C sai vì các phân tử khí trơ thường chỉ được tạo thành bởi một nguyên tử khí trơ.

D đúng, phân tử kim loại do các nguyên tử kim loại kết hợp với nhau theo một trật tự xác định.

⇨ Chọn D.