Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri thức Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Sinh sản vô tính...

Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái ... Các khẳng định sau đây đúng hay sai?...

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao Trả lời 39.5 - Bài 39: Sinh sản vô tính ở sinh vật - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Kết nối tri thức.

Câu hỏi/bài tập:

Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Advertisements (Quảng cáo)

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái, cơ thể con sinh ra từ một phần của cơ thể mẹ. Sinh sản sinh dưỡng gồm các hình thức sinh sản bằng rễ, thân, lá. Sinh sản vô tính ở động vật gồm nảy chồi, phân mảnh và trinh sản.

Sinh sản vô tính có vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống. Ứng dụng sinh sản vô tính trong giâm cành, chiết cành, ghép cây, nuôi cấy tế bào và mô giúp nhân nhanh các giống cây trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Answer - Lời giải/Đáp án

1 - Đ; 2 - S; 3 - S; 4 - Đ; 5 - Đ; 6 - Đ.