Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri thức Lựa chọn từ/cụm từ phù hợp trong phần gợi ý để hoàn...

Lựa chọn từ/cụm từ phù hợp trong phần gợi ý để hoàn thành đoạn thông tin sau: Sinh sản là một trong những …(1)… của cơ thể sống...

Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài Hướng dẫn cách giải/trả lời 39.1 - Bài 39: Sinh sản vô tính ở sinh vật - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Kết nối tri thức.

Câu hỏi/bài tập:

Lựa chọn từ/cụm từ phù hợp trong phần gợi ý để hoàn thành đoạn thông tin sau:

Sinh sản là một trong những …(1)… của cơ thể sống. Từ …(2)… cơ thể ban đầu, qua quá trình …(3)… sẽ tạo ra cho thế hệ sau những …(4)…, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài. Có …(5)… hình thức sinh sản ở sinh vật là …(6)… và …(7)…

Gợi ý: đặc trưng cơ bản, đặc điểm, một, những, sinh sản, phân chia, cơ thể mới, hai, sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính, sinh sản sinh dưỡng.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.

Sinh sản có 2 hình thức: sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

Answer - Lời giải/Đáp án

Advertisements (Quảng cáo)

(1) đặc trưng cơ bản

(2) một

(3) sinh sản

(4) cơ thể mới

(5) hai

(6) sinh sản vô tính/sinh sản hữu tính

(7) sinh sản hữu tính/sinh sản vô tính