Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri thức Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở...

Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video...

Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video Lời giải bài tập, câu hỏi 38.4 - Bài 38. Thực hành: Quan sát - mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số sinh vật - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Kết nối tri thức.

Câu hỏi/bài tập:

Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video, cần thực hiện các yêu cầu nào trong số các yêu cầu trong bảng sau:

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video, cần thực hiện như sau:

- Quan sát các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của mỗi loài

Advertisements (Quảng cáo)

- Quan sát hình thái và kích thước cơ thể sinh vật ở mỗi giai đoạn

- Quan sát biểu hiện của mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển

- Quan sát điểm giống và khác nhau trong quá trình sinh trưởng và phát triển ở các loài.

Answer - Lời giải/Đáp án

Các yêu cầu thực hiện: 1, 3, 4, 6.