Trang chủ Lớp 8 Hóa lớp 8 Báo cáo thực hành 7, Hãy tính toán và pha chế các...

Báo cáo thực hành 7, Hãy tính toán và pha chế các dung dịch sau: 1) 50g dung dịch đường có nồng độ 15%. 2) 100ml dung dịch natri clorua có...

Bài 45. Bài thực hành 7 – Báo cáo thực hành 7. Hãy tính toán và pha chế các dung dịch sau:

1) 50g dung dịch đường có nồng độ 15%.

2) 100ml dung dịch natri clorua có nồng độ 0,2M…

Hãy tính toán và pha chế các dung dịch sau:

1) 50g dung dịch đường có nồng độ 15%.

2) 100ml dung dịch natri clorua có nồng độ 0,2M.

3) 50g dung dịch đường 5% từ dung dịch đường có nồng độ 15% trở nên.

4) 50m dung dịch natri clorua có nồng độ 0,1M từ dung dịch natri clorua có nồng độ 0,2M ở trên.

1) Thực hành 1

Phần tính toán

Khối lượng chất tan (đường) cần dùng là:

\({m_{ct}} = {\rm{ }}{{15.50} \over {100}} = {\rm{ }}7,5\left( g \right)\).

Khối lượng nước cần dùng là: 50 – 7,5 = 42,5(g).

Phần thực hành:

Cần 7,5g đường khan cho vào cốc có dung tích 100ml, khuấy đều với 42,5g nước, được 50g dung dịch đường 15%.

2) Thực hành 2

Phần tính toán

Số mol NaCl cần dùng là:

Quảng cáo

\({n_{NaCl}} = {\rm{ }}{{0,2.100} \over {1000}} = {\rm{ }}0,02\left( {mol} \right)\).

Có khối lượng là: 58,5 x 0,02 = 1,17(g).

Phần thực hành:

Cho 1,17g NaCl khan cho vào cốc chia độ. Rót từ từ nước vào cốc và khuấy đều đến cho vạch 100ml, được 100ml dung dịch NaCl 0,2M.

3) Thực hành 3

Phần tính toán

Khối lượng chất tan(đường) có trong 50g dung dịch đường 5% là:

\({m_{ct}} = {{5.50} \over {100}} = 2,5\left( g \right)\).

Khối lượng dung dịch đường 15% có chứa 2,5g đường là:

\({m_{dd}} = {{100.2,5} \over {15}} = 16,7\left( g \right)\).

Khối lượng nước cần dùng là: 50 – 16,7 = 33,3(g).

Phần thực hành:

Cần 16,7g dung dịch đường 15% cho vào cốc có dung tích 100ml.Thêm 33,3g nước (hoặc 33,3ml) vào cốc, khuấy đều, được 50g dung dịch đường 5%.

4) Thực hành 4

Phần tính toán

Số mol chất tan (NaCl) có trong 50ml dung dịch 0,1M cần pha chế là:

\({n_{NaCl}} = {{0,1.50} \over {1000}} = 0,005\left( {mol} \right)\).

Thể tích dung dịch NaCl 0,2M trong đó có chứa 0,005mol NaCl là:

\({V_{dd}} = {{1000.0,005} \over {0,2}} = 25\left( {ml} \right).\)

Phần thực hành:

Đong 25ml dung dịch NaCl 0,2M cho vào cốc chia độ. Rót từ từ nước vào cốc đến vạch 50ml. Khuấy đều, được 50ml dung dịch NaCl 0,1M.

Đã có lời giải Sách bài tập – Hóa lớp 8 và Bài tập nâng cao – Xem ngay

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 9