Trang chủ Lớp 8 Hóa lớp 8 Báo cáo thực hành 6, Nêu hiện tượng quan sát được, giải...

Báo cáo thực hành 6, Nêu hiện tượng quan sát được, giải thích và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong ba thí nghiệm trên...

Bài 39. Bài thực hành 6 – Báo cáo thực hành 6. Nêu hiện tượng quan sát được, giải thích và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong ba thí nghiệm trên…

Tính chất hóa học của nước

 Nêu hiện tượng quan sát được, giải thích và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong ba thí nghiệm trên.

Thí nghiệm 1

Hiện tượng

Miếng Na tan dần.

Có khí thoát ra.

Miếng giấy lọc có tẩm phenolphtalein đổi thành màu đỏ.

Phương trình hóa học: \(2Na + H_2O → 2NaOH + H_2\).

Quảng cáo

Thí nghiệm 2

Mẩu vôi nhão ra.

Phản ứng tỏa nhiều nhiệt.

Dung dịch đổi quỳ tím thành màu xanh, phenolphtalein đổi thành màu đỏ.

Phương trình hóa học: \(CaO + H_2O → Ca(OH)_2\).

Thí nghiệm 3

Photpho cháy sáng.

Có khói màu trắng tạo thành.

Sau khi lắc khói màu trắng tan hết.

Dung dịch làm phenolphtalein thành màu đỏ.

Phương trình hóa học: \(P_2O_5 + 3H_2O → 2H_3PO_4\).

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 9