Trang chủ Lớp 8 SBT Hóa lớp 8 Bài 44.3 Trang 60 Sách BT Hóa 8: Bảng dưới đây cho...

Bài 44.3 Trang 60 Sách BT Hóa 8: Bảng dưới đây cho biết độ tan của một muối trong nước thay đổi theo...

Chia sẻ
Bảng dưới đây cho biết độ tan của một muối trong nước thay đổi theo nhiệt độ . Bài 44.3 Trang 60 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 – Bài 44: Luyện tập chương 6 – Hóa học 8

Bảng dưới đây cho biết độ tan của một muối trong nước thay đổi theo nhiệt độ :

Nhiệt độ (°C)

20

30

40

50

60

Độ tan (g/100 g nước)

5

11

18

28

40

 a) Vẽ đồ thị biểu diễn độ tan của muối trong nước (trục tung biểu thị khối lượng chất tan, trục hoành biểu thị nhiệt độ).

b) Căn cứ vào đồ thị, hãy ước lượng độ tan của muối ở 25°c và 55°C

c) Tính số gam muối tan trong :

– 200 g nước để có dung dịch bão hoà ở nhiệt độ 20°C.

– 2 kg nước để có dung dịch bão hoà ờ nhiệt độ 50°C.

Trả lời    
a) Xem đồ thị  
      

b) Ước lượng độ tan của muối:
\({S_{{{25}^o}C}} \approx 7,5g/100g{H_2}O\)
 
\({S_{{{55}^o}C}} \approx 32g/100g{H_2}O\)
c) Khối lượng muối có trong các dung dịch bão hòa:

– Ở nhiệt độ 20°C : Độ tan của muối là 5 g, suy ra trong 200 g nước có khối lượng muối tan là

\({{5 \times 200} \over {100}} = 10(g)\)

– Ở nhiệt độ 50°C : Độ tan của muối là 28 g, suy ra trong 2 kg (2000 g) nước có khối lượng muối tan là :
\({{28 \times 2000} \over {100}} = 560(g)\)