Tin học lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Tin học lớp 8
Để học tốt tin học lớp 8 - Giải bài tập SGK Tin học 8: Lập trình đơn giản, phần mềm học tập ...
Chương 2. Phần mềm học tập
  • Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy
  • Bài 11: Giải toán và vẽ hình phẳng với GeoGebra
  • Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra

Độ lệch chuẩn là một khái niệm rất quan trọng trong đánh giá dữ liệu thống kê.

Bài 9: Làm việc với dãy số – Câu 7 trang 78 SGK Tin học lớp 8. Độ lệch chuẩn là một khái niệm rất

Viết chương trình sử dụng biến mảng để giải quyết bài Toán nêu ở ví dụ 1.

Bài 9: Làm việc với dãy số – Câu 6 trang 78 SGK Tin học lớp 8. Viết chương trình sử dụng biến mảng để

Câu lệnh khai báo biến mảng sau đây máy tính có thực hiện được không? var N: integer; A: array[1..N] of...

Bài 9: Làm việc với dãy số – Câu 4 trang 78 SGK Tin học lớp 8. Câu lệnh khai báo biến mảng sau đây

Phát biểu : “Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu,...

Bài 9: Làm việc với dãy số – Câu 3 trang 78 SGK Tin học lớp 8. Phát biểu : “Có thể xem biến mảng

Các khai báo biến mảng sau đây trong Pascal đúng hay sai?

Bài 9: Làm việc với dãy số – Câu 2 Trang 78 SGK Tin học 8. Các khai báo biến mảng sau đây trong Pascal

Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình.dụng biến mảng trong chương trình

Bài 9: Làm việc với dãy số – Câu 1 Trang 78 SGK Tin học 8. Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng

Viết chương trình sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của 1 dãy số.Độ...

Bài 9: Làm việc với dãy số – Câu 5 Trang 78 SGK Tin học 8. Viết chương trình sử dụng biến mảng để nhập

Hãy chỉ ra lỗi trong các câu lệnh sau đây: a) X:= 10; while X: = 10 do X: =...

Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước – Câu 5 trang 70 SGK Tin học lớp 8. Hãy chỉ ra lỗi trong các

Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện...

Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước – Câu 4 trang 71 SGK tin học 8. Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau

Hãy tìm hiểu các thuật Toán sau đây và cho biết khi thực hiện thuật Toán, máy tính sẽ...

Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước – Câu 3 trang 70 SGK tin học 8. Hãy tìm hiểu các thuật toán sau

Luyện tập

Bài 11 trang 74 sgk Toán 8 tập 1, Tính độ dài các cạnh của hình thang cân ABCD trên giấy kẻ ô vuông
Tính độ dài các cạnh của hình thang cân ABCD trên giấy kẻ ô vuông. Bài 11 trang 74 sgk toán 8 tập 1...
Câu 2. trang 64 Sách bài tập Địa 8: Dựa vào hình 26.1 lược đồ khoáng sản Việt Nam tr 97 SGK e hãy...
Dựa vào hình 26.1 lược đồ khoáng sản Việt Nam tr 97 SGK e hãy hoàn thành sơ đồ sau. Câu 2. trang 64...
Bài 7 trang 8 môn Toán 8 tập 1: Làm tính nhân:
Làm tính nhân. Bài 7 trang 8 sgk toán 8 tập 1. - Nhân đa thức với đa thức. 7. Làm tính nhân:a) (x2...