Tin học lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Tin học lớp 8
Để học tốt tin học lớp 8 - Giải bài tập SGK Tin học 8: Lập trình đơn giản, phần mềm học tập ...
Chương 2. Phần mềm học tập
  • Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy
  • Bài 11: Giải toán và vẽ hình phẳng với GeoGebra
  • Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra
Độ lệch chuẩn là một khái niệm rất quan trọng trong đánh giá dữ liệu thống kê.
Độ lệch chuẩn là một khái niệm rất quan trọng trong đánh giá dữ liệu thống kê. Giả sử ta có bộ dữ liệu thống kê gồm n phần tử có giá trị tương ứng l
Câu lệnh khai báo biến mảng sau đây máy tính có thực hiện được không? var N: integer; A: array[1.N] of real;
Câu lệnh khai báo biến mảng sau đây máy tính có thực hiện được không?
Phát biểu “Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu, nhưng chỉ dưới một tên duy...
Phát biểu : “Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu, nhưng chỉ dưới một tên duy nhất. “
Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình.dụng biến mảng trong chương trình
Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình.dụng biến mảng trong chương trình
Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp ?...
Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp ? Hãy rút ra nhận xét của em.

Luyện tập

Bài tập 2 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Hai phân thức sau đây có bằng nhau không ?...
Bài tập - Chủ đề 4 : Định nghĩa – Các phép biến đổi phân thức - Bài tập 2 trang 61 Tài...
Hoạt động 1 trang 86 tài Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Dựa vào khái niệm khối lượng mol, em...
Hoạt động 1 trang 86 tài Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1. 1 mol H2O có khối lượng là 18...
Các hình biểu diễn của bản vẽ thể hiện các bộ phận nào của ngôi nhà ?
Bài 15. Bản vẽ nhà - Câu 2 trang 49 SGK Công Nghệ 8 . Các hình biểu diễn của bản vẽ thể hiện...
Câu hỏi 3 Bài 1 trang 65 Toán 8 Tập 1 : Nhắc lại định lý về tổng ba góc của một tam giác
Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 65 Toán 8 Tập 1 . (eqalign{ & Rightarrow widehat {{A_1}} + widehat B + widehat...
Hoạt động 2 trang 75 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Bài 41. Độ tan của một chất trong nước...
Hoạt động 2 trang 75 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2. Bài 41. Độ tan của một chất trong nước...