Tin học lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Tin học lớp 8
Để học tốt tin học lớp 8 - Giải bài tập SGK Tin học 8: Lập trình đơn giản, phần mềm học tập ...
Chương 2. Phần mềm học tập
  • Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy
  • Bài 11: Giải toán và vẽ hình phẳng với GeoGebra
  • Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra
Câu lệnh khai báo biến mảng sau đây máy tính có thực hiện được không? var N: integer; A: array[1.N] of real;
Câu lệnh khai báo biến mảng sau đây máy tính có thực hiện được không?
Phát biểu “Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu, nhưng chỉ dưới một tên duy...
Phát biểu : “Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu, nhưng chỉ dưới một tên duy nhất. “
Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình.dụng biến mảng trong chương trình
Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình.dụng biến mảng trong chương trình
Quảng cáo


Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp ?...
Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp ? Hãy rút ra nhận xét của em.
Hãy tìm hiểu các thuật Toán sau đây và cho biết khi thực hiện thuật Toán, máy tính sẽ bao nhiêu vòng lặp?
Hãy tìm hiểu các thuật toán sau đây và cho biết khi thực hiện thuật toán, máy tính sẽ bao

Luyện tập

Bài 23 trang 111 sgk Toán 8 – tập 2, Tính diện tích xung quanh,
Tính diện tích xung quanh. Bài 23 trang 111 sgk toán lớp 8 - tập 2 - Diện tích xung quanh của hình lăng...
Em hiểu gì về câu nói: Trên đường thành công không có dấu chân của người kẻ lười biếng (Lỗ Tấn), Câu nói Trên...
Nghị Luận Xã Hội Lớp 8 - Em hiểu gì về câu nói: Trên đường thành công không có dấu chân của người kẻ...
Câu 3. trang 60 Sách bài tập (SBT) Địa 8: Dựa vào vốn hiểu biết, em hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây
Dựa vào vốn hiểu biết, em hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây . Câu 3. trang 60 Sách bài tập (SBT) Địa lí...
Câu 2 trang 32 – SGK Địa 8, Dựa vào hình 9.1 (SGK trang 29), em hãy cho biết các miền địa hình từ...
Khu vực Tây Nam Á - Câu 2 - Trang 32 - SGK Địa lí 8. Dựa vào hình 9.1 (SGK trang 29), em...
Bài 31 trang 48 sgk Toán 8 tập 2, Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số. Bài 31 trang 48 sgk toán 8 tập 2 - Bất...