Tin học lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Tin học lớp 8
Để học tốt tin học lớp 8 - Giải bài tập SGK Tin học 8: Lập trình đơn giản, phần mềm học tập ...
Chương 2. Phần mềm học tập
  • Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy
  • Bài 11: Giải toán và vẽ hình phẳng với GeoGebra
  • Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra
Độ lệch chuẩn là một khái niệm rất quan trọng trong đánh giá dữ liệu thống kê.
Độ lệch chuẩn là một khái niệm rất quan trọng trong đánh giá dữ liệu thống kê. Giả sử ta có bộ dữ liệu thống kê gồm n phần tử có giá trị tương ứng l
Câu lệnh khai báo biến mảng sau đây máy tính có thực hiện được không? var N: integer; A: array[1..N] of real;
Câu lệnh khai báo biến mảng sau đây máy tính có thực hiện được không?
Phát biểu “Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu, nhưng chỉ dưới một tên duy...
Phát biểu : “Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu, nhưng chỉ dưới một tên duy nhất. “
Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình.dụng biến mảng trong chương trình
Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình.dụng biến mảng trong chương trình
Quảng cáo


Viết chương trình sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của 1 dãy số.Độ dài của dãy cũng được...
Viết chương trình sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của 1 dãy số.Độ dài của dãy cũng được nhập từ bàn phím
Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp ?...
Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp ? Hãy rút ra nhận xét của em.
Hãy tìm hiểu các thuật Toán sau đây và cho biết khi thực hiện thuật Toán, máy tính sẽ bao nhiêu vòng lặp?
Hãy tìm hiểu các thuật toán sau đây và cho biết khi thực hiện thuật toán, máy tính sẽ bao nhiêu vòng lặp? Khi kết thúc, giá trị của S bằng bao nhiêu

Luyện tập

Câu 33 trang 33 SBT môn Toán 8 tập 1: Tính tích x, y, biết rằng x và y thỏa mãn các đẳng thức...
Tính tích x, y , biết rằng x và y thỏa mãn các đẳng thức sau (a, b là các hằng số) . Câu...
Câu hỏi 6 – (Mục I Bài 3 – SGK Trang 22)Sử 8, Quan sát hai lược đồ trên,
Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới - Câu hỏi 6 - (Mục I Bài 3 -...
Bài 17.10 trang 49 Sách bài tập Lý 8: Đưa một vật có khối lượng m lên độ cao 20m. Ở độ cao này...
Đưa một vật có khối lượng m lên độ cao 20m. Ở độ cao này vật có thế năng 600J. Bài 17.10 trang 49...
Các chất nào trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá: TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ...
Các chất nào trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá.: TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ...
Bài 4 trang 34 sgk hóa học 8, Các cách viết sau chỉ ý gì:
Công thức hóa học - Bài 4 trang 34 sgk hóa học 8. Các cách viết sau chỉ ý gì: ...