Tin học lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Tin học lớp 8
Để học tốt tin học lớp 8 - Giải bài tập SGK Tin học 8: Lập trình đơn giản, phần mềm học tập ...
Chương 2. Phần mềm học tập
  • Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy
  • Bài 11: Giải toán và vẽ hình phẳng với GeoGebra
  • Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra
Câu lệnh khai báo biến mảng sau đây máy tính có thực hiện được không? var N: integer; A: array[1.N] of real;
Câu lệnh khai báo biến mảng sau đây máy tính có thực hiện được không?
Phát biểu “Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu, nhưng chỉ dưới một tên duy...
Phát biểu : “Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu, nhưng chỉ dưới một tên duy nhất. “
Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình.dụng biến mảng trong chương trình
Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình.dụng biến mảng trong chương trình
Quảng cáo


Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp ?...
Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp ? Hãy rút ra nhận xét của em.
Hãy tìm hiểu các thuật Toán sau đây và cho biết khi thực hiện thuật Toán, máy tính sẽ bao nhiêu vòng lặp?
Hãy tìm hiểu các thuật toán sau đây và cho biết khi thực hiện thuật toán, máy tính sẽ bao

Luyện tập

Câu 2 trang 13 – Địa 8, Dựa vào hình 3.1 ( trang 11), hãy cho biết sự thay đổi cảnh quan tự nhiên...
Sông ngòi và cảnh quan châu Á - Câu 2 – Trang 13 – SGK Địa lí 8. Dựa vào hình 3.1 (SGK trang...
Những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật, Trong lĩnh vực công nghiệp
Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật khoa học văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX - Những thành tựu chủ...
Bài 2 trang 57 – Địa 8, Dựa vào bảng 16.3 ( trang 57), hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện sản lượng...
Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á - Bài 2 - Trang 57 - SGK Địa lí 8. Dựa vào bảng 16.3...
Từ để hỏi Why, Because, *Why là trạng từ để hỏi (interrogative adverb) hay còn gọi là từ để hỏi question word), được dùng...
Unit 3: At home - Ở nhà - Từ để hỏi : Why, Because. *Why là trạng từ để hỏi (interrogative adverb) hay còn...
Câu hỏi 1 – (Mục I Bài 3 – SGK Trang 18) Sử 8, Quan sát hình 12 và 13, em hãy cho biết...
Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới - Câu hỏi 1 - (Mục I Bài 3 -...