Tin học lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Tin học lớp 8
Để học tốt tin học lớp 8 - Giải bài tập SGK Tin học 8: Lập trình đơn giản, phần mềm học tập ...
Chương 2. Phần mềm học tập
  • Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy
  • Bài 11: Giải toán và vẽ hình phẳng với GeoGebra
  • Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra
Độ lệch chuẩn là một khái niệm rất quan trọng trong đánh giá dữ liệu thống kê.
Độ lệch chuẩn là một khái niệm rất quan trọng trong đánh giá dữ liệu thống kê. Giả sử ta có bộ dữ liệu thống kê gồm n phần tử có giá trị tương ứng l
Câu lệnh khai báo biến mảng sau đây máy tính có thực hiện được không? var N: integer; A: array[1.N] of real;
Câu lệnh khai báo biến mảng sau đây máy tính có thực hiện được không?
Phát biểu “Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu, nhưng chỉ dưới một tên duy...
Phát biểu : “Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu, nhưng chỉ dưới một tên duy nhất. “
Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình.dụng biến mảng trong chương trình
Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình.dụng biến mảng trong chương trình

Quảng cáo
Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp ?...
Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp ? Hãy rút ra nhận xét của em.

Luyện tập

Nêu suy nghĩ về tình mẫu tử trong đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng, Trong mỗi chúng ta có lẽ tình mẫu...
Trong lòng mẹ - Nguyên Hồng - Nêu suy nghĩ về tình mẫu tử trong đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng. Trong...
Bài 8.3 trang 26 Sách bài tập Lý 8: Hãy so sánh áp suất tại 5 điểm A, B, c, D, E trong một...
Hãy so sánh áp suất tại 5 điểm A, B, c, D, E trong một bình đựng chất lỏng vẽ ở hình 8.3.. Bài...
Đặc điểm tự nhiên của khu vực Đông Nam Á
Đông Nam Á - Đất liền và hải đảo - Đặc điểm tự nhiên của khu vực Đông Nam Á. Các dải núi của...
D. Reading – trang 32 Unit 4 SBT Anh 8 mới: Choose the correct word marked A, B, C, or D to fill
Choose the correct word marked A, B, C, or D to fill each blank in the following email.. D. Reading – trang 32 Unit...
Bài C2 trang 89 sgk vật lý 8, Người ta thả một miếng đồng
Phương trình cân bằng nhiệt - Bài C2 trang 89 sgk vật lý 8. Người ta thả một miếng đồng ...