Tin học lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Tin học lớp 8
Để học tốt tin học lớp 8 - Giải bài tập SGK Tin học 8: Lập trình đơn giản, phần mềm học tập ...
Chương 2. Phần mềm học tập
  • Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy
  • Bài 11: Giải toán và vẽ hình phẳng với GeoGebra
  • Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra

Độ lệch chuẩn là một khái niệm rất quan trọng trong đánh giá dữ liệu thống kê.
Độ lệch chuẩn là một khái niệm rất quan trọng trong đánh giá dữ liệu thống kê. Giả sử ta có bộ dữ liệu thống kê gồm n phần tử có giá trị tương ứng l
Câu lệnh khai báo biến mảng sau đây máy tính có thực hiện được không? var N: integer; A: array[1..N] of...
Câu lệnh khai báo biến mảng sau đây máy tính có thực hiện được không?
Phát biểu “Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu, nhưng...
Phát biểu : “Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu, nhưng chỉ dưới một tên duy nhất. “
Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình.dụng biến mảng trong chương trình
Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình.dụng biến mảng trong chương trình
Viết chương trình sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của 1 dãy số.Độ...
Viết chương trình sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của 1 dãy số.Độ dài của dãy cũng được nhập từ bàn phím
Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện...
Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp ? Hãy rút ra nhận xét của em.
Hãy tìm hiểu các thuật Toán sau đây và cho biết khi thực hiện thuật Toán, máy tính sẽ...
Hãy tìm hiểu các thuật toán sau đây và cho biết khi thực hiện thuật toán, máy tính sẽ bao nhiêu vòng lặp? Khi kết thúc, giá trị của S bằng bao nhiêu

Luyện tập

Communication trang 11 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới, Làm việc với bạn học và đặt những đề mục trong phần 3 theo...
Unit 1: Leisure Activities - Hoạt động giải trí - Communication trang 11 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới. Làm việc với bạn...
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 2 Tiếng Anh 8 mới, Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 8 mới unit 2
Unit 2: Life in the countryside - Cuộc sống ở miền quê - Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 2 Tiếng Anh 8...
Lý thuyết bài cấu tạo và chức năng của da: CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA DA
Lý thuyết bài cấu tạo và chức năng của da: CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA DA. I. Cấu tạo da. Cấu tạo da...