Tin học lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Tin học lớp 8
Để học tốt tin học lớp 8 - Giải bài tập SGK Tin học 8: Lập trình đơn giản, phần mềm học tập ...
Chương 2. Phần mềm học tập
  • Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy
  • Bài 11: Giải toán và vẽ hình phẳng với GeoGebra
  • Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra
Độ lệch chuẩn là một khái niệm rất quan trọng trong đánh giá dữ liệu thống kê.
Độ lệch chuẩn là một khái niệm rất quan trọng trong đánh giá dữ liệu thống kê. Giả sử ta có bộ dữ liệu thống kê gồm n phần tử có giá trị tương ứng l
Câu lệnh khai báo biến mảng sau đây máy tính có thực hiện được không? var N: integer; A: array[1.N] of real;
Câu lệnh khai báo biến mảng sau đây máy tính có thực hiện được không?
Phát biểu “Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu, nhưng chỉ dưới một tên duy...
Phát biểu : “Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu, nhưng chỉ dưới một tên duy nhất. “
Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình.dụng biến mảng trong chương trình
Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình.dụng biến mảng trong chương trình

Quảng cáo
Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp ?...
Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp ? Hãy rút ra nhận xét của em.

Luyện tập

Bài Tập 4 trang 106 Sách bài tập Lịch Sử 8: Nêu những thay đổi trong chính sách kinh tế của Pháp ở Việt...
Nêu những thay đổi trong chính sách kinh tế của Pháp ở Việt Nam trong những năm Chiến Tranh thế giới thứ nhất, Vì...
Câu hỏi 5 Bài 1 trang 35 Toán lớp 8 Tập 1: Bài 1. Phân thức đại số
Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1. Theo em, ai nói đúng?. Bài 1. Phân thức đại...
Câu hỏi 2 – Mục II – Tiết học 19 trang 98 – Sử 8, Cuộc đấu tranh chống phát xít của nhân dân...
Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - Câu hỏi 2 – Mục II – Tiết học...
Câu 2. trang 110 Sách bài tập (SBT) Địa 8: Nêu mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á qua...
Nêu mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á qua các giai đoạn phát triển. Các nước hợp tác với...
Câu hỏi Bài 1 trang 64 Toán 8 Tập 1 : Trong các tứ giác ở hình 1, tứ giác nào luôn nằm trong...
Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 64 Toán 8 Tập 1 .  . Bài 1. Tứ giác ...