Tin học lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Tin học lớp 8
Để học tốt tin học lớp 8 - Giải bài tập SGK Tin học 8: Lập trình đơn giản, phần mềm học tập ...
Chương 2. Phần mềm học tập
  • Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy
  • Bài 11: Giải toán và vẽ hình phẳng với GeoGebra
  • Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra
Câu lệnh khai báo biến mảng sau đây máy tính có thực hiện được không? var N: integer; A: array[1.N] of real;
Câu lệnh khai báo biến mảng sau đây máy tính có thực hiện được không?
Phát biểu “Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu, nhưng chỉ dưới một tên duy...
Phát biểu : “Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu, nhưng chỉ dưới một tên duy nhất. “
Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình.dụng biến mảng trong chương trình
Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình.dụng biến mảng trong chương trình

Quảng cáo
Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp ?...
Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp ? Hãy rút ra nhận xét của em.
Hãy tìm hiểu các thuật Toán sau đây và cho biết khi thực hiện thuật Toán, máy tính sẽ bao nhiêu vòng lặp?
Hãy tìm hiểu các thuật toán sau đây và cho biết khi thực hiện thuật toán, máy tính sẽ bao

Luyện tập

Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm, 1. Xây dựng đoạn văn tự sự có kết...
Văn nghị luận - Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm. 1. Xây dựng đoạn văn...
Bài 3 trang 151 sgk hóa học 8, Hãy tính nồng độ phẩn trăm của dung dịch
Bài luyện tập 8 - Bài 3 trang 151 sgk hóa học 8. Hãy tính nồng độ phẩn trăm của dung dịch ...
Luyện tập Bài Toán dân số trang 132 ngữ văn 8, Liên hệ với phần Đọc thêm để tìm câu trả lời: Con đường...
Văn bản Bài toán dân số - Thái An - Luyện tập Bài toán dân số trang 132 SGK ngữ văn 8. Liên hệ...
Câu 2. trang 101 Sách bài tập Địa 8: hoàn thành sơ đồ dưới đây
hoàn thành sơ đồ dưới đây . Câu 2. trang 101 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8 - Bài 41. Miền Bắc và...
Bài C7 trang 48 vật lí 8, Tại sao không có công cơ học của trọng lực
Công cơ học - Bài C7 trang 48 sgk vật lí 8. Tại sao không có công cơ học của trọng lực ... ...