Tin học lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Tin học lớp 8
Để học tốt tin học lớp 8 - Giải bài tập SGK Tin học 8: Lập trình đơn giản, phần mềm học tập ...
Chương 2. Phần mềm học tập
  • Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy
  • Bài 11: Giải toán và vẽ hình phẳng với GeoGebra
  • Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra
Câu lệnh khai báo biến mảng sau đây máy tính có thực hiện được không? var N: integer; A: array[1.N] of real;
Câu lệnh khai báo biến mảng sau đây máy tính có thực hiện được không?
Phát biểu “Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu, nhưng chỉ dưới một tên duy...
Phát biểu : “Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu, nhưng chỉ dưới một tên duy nhất. “
Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình.dụng biến mảng trong chương trình
Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình.dụng biến mảng trong chương trình

Quảng cáo
Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp ?...
Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp ? Hãy rút ra nhận xét của em.
Hãy tìm hiểu các thuật Toán sau đây và cho biết khi thực hiện thuật Toán, máy tính sẽ bao nhiêu vòng lặp?
Hãy tìm hiểu các thuật toán sau đây và cho biết khi thực hiện thuật toán, máy tính sẽ bao

Luyện tập

Thuyết minh về cây dừa_bài 2, Cây dừa chủ yếu được trồng ở vùng nhiệt đới, đặc biệt là khu vực châu Á –...
Văn Thuyết Minh lớp 8 - Thuyết minh về cây dừa_bài 2. Cây dừa chủ yếu được trồng ở vùng nhiệt đới, đặc biệt...
Câu 74 trang 61 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2: Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của chúng...
Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của chúng trên trục số. Câu 74 trang 61 Sách bài tập (SBT) Toán...
Câu 1 Unit 11 Trang 94 SBT Tiếng Anh 8: Nam and his American friend James met Trang at the airport. Put
Nam and his American friend James met Trang at the airport. Put the sentences into the correct order to make a complete conversation. Decide...
Tổ chức bộ máy và chính quyền của công xã Pa- ri, Cơ quan cao nhất của Nhà nước
Bài 5. Công xã Pa- ri 1871 - Tổ chức bộ máy và chính quyền của công xã Pa- ri. Cơ quan cao nhất...
Câu 50 trang 146 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2: Một nhà kho có dạng một lăng trụ đứng như hình 139...
Một nhà kho có dạng một lăng trụ đứng như hình 139 với BC = ED = CD = 10 (m) và DH =...