Lịch sử lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Lịch sử lớp 9
Để học tốt lịch sử 9, giải bài tập SGK Sử 9 gồm 2 phần: Lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến nay và Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến nay
PHẦN MỘT. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY CHƯƠNG 1. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI CHƯƠNG 2. CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ - LATINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY CHƯƠNG 3. MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY CHƯƠNG 4. QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY CHƯƠNG 5. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY PHẦN HAI. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY CHƯƠNG 1. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930
CHƯƠNG 2. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939 CHƯƠNG 3. CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 CHƯƠNG 4. VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN CHƯƠNG 5. VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954 CHƯƠNG 6. VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975 CHƯƠNG 7. VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

Học lịch sử để làm gì ? Bài 1. Sơ lược về môn lịch sử

Học lịch sử để làm gì ?: Bài 1. Sơ lược về môn lịch sử. Mỗi con người, mỗi làng xóm, mỗi dãy phố…, cũng

Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử ? Bài 1. Sơ lược về môn lịch sử

Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử ?: Bài 1. Sơ lược về môn lịch sử. Thời gian trôi qua, những dấu

Nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm, phương hướng đi lên: Bài 34. Tổng kết lịch sử...

Nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm, phương hướng đi lên: Bài 34. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh

Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sửác nước Mỹ Latinh: Bài 34. Tổng kết...

Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sửác nước Mỹ Latinh: Bài 34. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau

Nêu những khó khăn, tồn tại về kinh tế – văn hóa sau 15 năm thực hiện đường lối...

Nêu những khó khăn, tồn tại về kinh tế – văn hóa sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000).: Bài

Theo em, phải hiểu đổi mới (đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội ) như thế nào ?...

Theo em, phải hiểu đổi mới (đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội ) như thế nào ?: Bài 33. Việt Nam trên đường

Nhân dân ta đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện ba kế hoạch Nhà nước 5...

Nhân dân ta đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện ba kế hoạch Nhà nước 5 năm (1986 – 1990, 1991 –

Trình bày ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế – văn hóa trong 15 năm thực hiện...

Trình bày ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế – văn hóa trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 –

Đường lối đổi mới của Đảng. Sử 9: Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ...

Đường lối đổi mới của Đảng. Sử 9: Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986

Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986-2000): Bài 33. Việt Nam trên đường đổi...

Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986-2000): Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã

Luyện tập

Viết bài tập làm văn số 1 lớp 9 VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 1 – VĂN THUYẾT MINH, 1. THAM KHẢO CÁC...
Văn nghị luận lớp 9 - Viết bài tập làm văn số 1 lớp 9 VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 1 – VĂN...
Bài 21.2 Trang 26 SBT Hóa 9: Hãy nêu những yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại và nêu một số
Hãy nêu những yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại và nêu một số biện pháp nhằm bảo vệ kim loại...
Bài tập 4 trang 103 SBT Sử 9: Hoàn thiện thành bảng thống kê về những thành tựu của Miền Bắc trong
Hoàn thiện thành bảng thống kê về những thành tựu của Miền Bắc trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (...