Lịch sử lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Lịch sử lớp 9
Để học tốt lịch sử 9, giải bài tập SGK Sử 9 gồm 2 phần: Lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến nay và Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến nay
PHẦN MỘT. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY CHƯƠNG 1. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI CHƯƠNG 2. CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ - LATINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY CHƯƠNG 3. MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY CHƯƠNG 4. QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY CHƯƠNG 5. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY PHẦN HAI. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY CHƯƠNG 1. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930
CHƯƠNG 2. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939 CHƯƠNG 3. CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 CHƯƠNG 4. VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN CHƯƠNG 5. VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954 CHƯƠNG 6. VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975 CHƯƠNG 7. VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

Học lịch sử để làm gì ? Bài 1. Sơ lược về môn lịch sử
Hình 1. Một lớp học ở trường làng thời xưa...
Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử ? Bài 1. Sơ lược về môn lịch sử
Hình 2 – Bia Tiến sĩ (Văn Miếu – Quốc Tử Giám)...
Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sửác nước Mỹ Latinh: Bài 34. Tổng kết...
Đợt khai thác Việt Nam của thực dân Pháp sau Chiến tranh thế giới thứ nhất với quy mô lớn, tốc độ nhanh, có hệ thống hơn so với trước chiến tranh đã đưa xã hội Việt Nam từ một xã ...
Nêu những khó khăn, tồn tại về kinh tế – văn hóa sau 15 năm thực hiện đường lối...
Tình hình đó đòi hỏi nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ không ngừng phấn đấu để vươn tới những đỉnh cao mới theo con đường đúng đắn đã được xác định : dân giàu, n...
Nhân dân ta đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện ba kế hoạch Nhà nước 5...
Kết quả là nước ta từ chỗ thiếu ăn hàng năm (năm 1988, ta phải nhập hơn 45 vạn tấn gạo), đến năm 1990, đã đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu, góp phần quan trọng ổ...
Trình bày ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế – văn hóa trong 15 năm thực hiện...
– Những thành tựu của 15 năm đổi mới (1986 – 2000) chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, bước đi của công cuộc đổi mới về cơ bản là phù hợp, được đông đảo quần ch...
Đường lối đổi mới của Đảng. Sử 9: Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ...
Hình 83. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội...
Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986-2000): Bài 33. Việt Nam trên đường đổi...
 Kết quả là nước ta từ chỗ thiếu ăn hàng năm (năm 1988, ta phải nhập hơn 45 vạn tấn gạo), đến năm 1990, đã đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu, góp phần quan trọng ...

Luyện tập

Bài 5 trang 48 sgk Hóa 9, Bài 5. Hãy kể tên 3 kim loại được sử dụng để:
Tính chất vật lí của kim loại - Bài 5 trang 48 sgk hoá học 9. Bài 5. Hãy kể tên 3 kim loại...
Bài 1 trang 11 môn Hóa 9, Viết phương trình môn Hóa cho mỗi chuyển đổi sau:
Một số oxit quan trọng. - Bài 1 trang 11 sgk hóa học 9. Viết phương trình hóa học cho mỗi chuyển đổi sau:...
Bài C1 trang 133 sgk vật lý 9, Kính lúp có số bội giác càng lớn thì có tiêu cự càng dài hay càng...
Kính lúp - Vật lý 9 - Bài C1 trang 133 sgk vật lý 9. Kính lúp có số bội giác càng lớn thì...