SBT Lịch sử lớp 9

Trang chủ Lớp 9 SBT Lịch sử lớp 9
Giải sách bài tập Lịch sử lớp 9 - SBT Sử 9 Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay và Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay đầy đủ, chi tiết trên Baitapsgk.com

A- LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

CHƯƠNG 1. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI CHƯƠNG 2. CÁC NƯỚC Á, PHI,MĨ LA TINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY CHƯƠNG 3. MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY CHƯƠNG 4. QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

B - LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY

CHƯƠNG 1. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919- 1930
CHƯƠNG 2. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1939 CHƯƠNG 3. CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 CHƯƠNG 4. VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN CHƯƠNG 5. VIỆT NAM CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954 CHƯƠNG 6. VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975 CHƯƠNG 7. VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NẮM 2000

Bài tập 3 trang 124 SBT Sử lớp 9: Trình bày âm mưu, thủ đoạn của Mĩ trong chiến...
Trình bày âm mưu, thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược”Việt Nam hoá chiến tranh”.Nêu thắng lợi của nhân dân ta trong chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”
Bài tập 3 trang 123 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9: Hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi...
. Bài tập 3 trang 123 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9 – Bài 34. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000
Bài tập 1 trang 124 SBT Sử lớp 9: Hãy cho biết hoàn cảnh, diễn biến, ý nghĩa lịch...
Hãy cho biết hoàn cảnh, diễn biến, ý nghĩa lịch sử của phong trào Đồng Khởi ( 1959-1960)
Bài tập 2 trang 124 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9: Em hãy so sánh sự giống và...
Em hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mĩ.?
Bài tập 6 trang 119 SBT Sử lớp 9: Trình bày ý nghĩa của những thành tựu và nêu...
. Bài tập 6 trang 119 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9 – Bài 33. Việt Nam trên con đường đổi mới đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội (từ năm 1986 đến năm 2000)
Bài tập 1 trang 121 SBT Sử 9: Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời...
Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng 
Bài tập 2 trang 122 SBT Sử lớp 9: Hãy hoàn thiện bảng sau về một số sự kiện...
Hãy hoàn thiện bảng sau về một số sự kiện tiêu biểu của cách mạng nước ta từ năm 1919 đến năm 2000.
Bài tập 5 trang 116 SBT Sử lớp 9: Quốc hội khoá VI, kì họp thứ nhất đã quyết...
. Bài tập 5 trang 116 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9 – Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa Xuân 1975
Bài tập 6 trang 116 SBT Sử 9: Việc thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ cấp bách trước...
. Bài tập 6 trang 116 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9 – Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa Xuân 1975
Bài tập 1 trang 117 SBT Sử lớp 9: Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả...
Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng:

Luyện tập

Soạn bài Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo) SBT Ngữ Văn 9 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang...
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 58 SBT Ngữ Văn 9 tập 2. Bài tập 2, trang 92, SGK.. Soạn bài Nghĩa...
Câu 66 trang 115 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1: Một cột cờ cao 3,5m có bóng trên mặt đất dài 4,8m....
Một cột cờ cao 3,5m có bóng trên mặt đất dài 4,8m. Hỏi góc giữa tia sáng mặt trời và bóng cột cờ là...
Hãy nêu đặc điểm của nghề cắt may ?
Bài 1. Giới thiệu nghề cắt may - Câu 2 trang 10 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May. Hãy nêu đặc điểm của...